ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ & ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ONLINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ONLINE ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ TOY MY NEW BABY CENTER 

 1. Η «EXELIXI MMC IKE» (καλούμενη εφεξής MY NEW BABY CENTER ή EXELIXI MMC IKE), διοργανώνει διαγωνισμό σε κάθε Online Μάθημα ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΩΡΟΥ όπως και σε κάθε Online Μάθημα για την ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΟΥ (που συμπεριλαμβάνει το θέμα ΡΑΓΑΔΕΣ). Ο διαγωνισμός διοργανώνεται για την προβολή και προώθηση προϊόντων εταιριών όπως είναι η SARANTIS με το Bio Oil και θα έχει ως στόχο να αναδειχθούν δύο (2) νικητές σε επιλεγμένα Online Μαθήματα.    
 2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής. 
 3. Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μόνο οι συμμετέχοντες του εκάστοτε μαθήματος - μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ενώ εξαιρούνται όλοι οι εργαζόμενοι της «EXELIXI MMC IKE», των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, οι σύζυγοι τους, καθώς και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού. 
 4. Η κάθε συμμετέχουσα πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο MY NEW BABY CENTER και να έχει επομένως αποδεχτεί την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 
 5. Η κλήρωση θα διεξαχθεί είτε από την Μαία που πραγματοποιεί το συγκεκριμένο μάθημα είτε από την Υπεύθυνη του My New Baby Center 
 6. Η κλήρωση θα διεξαχθεί «live – on air» στο τέλος του εκάστοτε μαθήματος, παρουσία όλων των συμμετεχόντων. Η επιλογή θα γίνει με τυχαίο scroll down των ονομάτων που έχουν παρακολουθήσει το μάθημα, εξασφαλίζοντας έτσι το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα, κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. 
 7. Εκτός από τους 2 νικητές που θα αναδεικνύονται στο κάθε μάθημα, θα επιλέγονται αντίστοιχα και 2 επιλαχόντες.  
 8. Ο νικητής ενημερώνεται «live-on air» ότι έχει νικήσει και θα έχει δικαίωμα μέχρι την επόμενη ημέρα στις 23:59 να αποστείλει έγγραφη αποδοχή του ΔΩΡΟΥ BIO OIL και να δώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την παραλαβή του δώρου του στο info@mynewbaby.gr  
 9. Αν ο νικητής δεν επικοινωνήσει με την EXELIXI MMC IKE μέχρι την επόμενη ημέρα στις 23:59, τότε αυτοδικαίως χάνει οποιοδήποτε δικαίωμα επί του επάθλου και η EXELIXI MMC IKE απαλλάσσεται από την οποιαδήποτε υποχρέωση ανέλαβε έναντι του νικητή σε σχέση με το έπαθλο. Στη θέση του νικητή αυτού υπεισέρχονται ο πρώτος τη τάξει επιλαχόντας.  
 10. Το δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα ούτε μπορεί να μεταβιβαστεί.  
 11. Τα δεδομένα του νικητή φυλάσσονται από την EXELIXI MMC IKE για όλη τη διάρκεια ύπαρξης νόμιμων αξιώσεων εγγύησης, για να είναι εφικτή η εκ των υστέρων αποκατάσταση ή η ανταλλαγή σε περίπτωση τυχόν ελαττώματος.  
 12. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα,  https://mynewbaby-shop.gr/pages/page-3  
 13. Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος. 
 14. Η εταιρία που παρέχει τα Προϊόντα – Δώρα όπως είναι η Sarantis με το BIO OIL, διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει προϊόντα της για τη διεξαγωγή διαγωνισμών και σε άλλα online μαθήματα της EXELIXI MMC IKE 
 15. Η EXELIXI MMC IKE διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής ή να ακυρώσει το διαγωνισμό για σπουδαίο λόγο. 
 16. Η EXELIXI MMC IKE θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει χωρέσει παραβίαση ή καταστρατήγηση οποιουδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, η EXELIXI MMC IKE θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί Νικητής).  
 17. Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διένεξη, διαφωνία ή διαφορά που τυχόν προκύψει σχετικά με τους παρόντες όρους και εν γένει τον Διαγωνισμό, και η οποία δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά, θα λύεται οριστικά σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από το Διαγωνισμό αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.  
 18. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους. Λαμβάνοντας μέρος στον παρόντα διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες θεωρείται ότι έχουν ανεπιφύλακτα αποδεχθεί και συμφωνήσει με τους δεσμευτικούς αυτούς όρους, κανόνες και προϋποθέσεις. Κάθε επιπλέον ανακοίνωση με οδηγίες για την συμμετοχή, η οποία θα αναρτηθεί από την EXELIXI MMC IKE στον ανωτέρω ιστότοπο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτών των όρων.